Người dùng đăng nhập lần đầu cần sử dụng mã xác nhận hoặc mật khẩu đăng nhập

Mã xác nhận có hiệu lực 8 tiếng

Sau khi đăng nhập lần đầu thành công, có thể thay đổi cách đăng nhập tại “Tôi”